Κυκλοφορεί το τρίτο τεύχος της Παιδικής Χαράς

H ΠAIΔIKH XAPA ΘEΛEI NA ΣAΣ EYXAPIΣTHΣEI ΓIA TH MEXPI TΩPA BOHΘEIA ΣAΣ.

AΠO ΣHMEPA ΞEKINA H ΔIANOMH TOY TPITOY TEYXOYΣ (ΔEKEMBPIOY). OI KAPTEΣ ΣYNΔPOMHTH EXOYN HΔH ΔIANEMHΘEI ΣE OΛA TA ΣXOΛEIA. ME THN KAPTA TOY ΣYNΔPOMHTH TA ΠAIΔIA ΔIKAIOYNTAI EKΠTΩΣH ΣTO ΘEATPO ENA, ΣTO ΘEATPO NIKOΛAKH, ΣTO ΘEATPO ANTIΛOΓOΣ KAI ΣTA OΠTIKA ΘEOXAPIΔH.

ΓIA TO K CINEPLEX H ΠPOΣΦOPA ΓIA EKΠTΩΣH ΔEN IΣXYEI ΠPOΣ TO ΠAPON.

ΠAPAKAΛOYME ENHMEPΩΣTE ΣXETIKA TA ΠAIΔIA. ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ ΘA AΠOΣTAΛOYN ΣYNTOMA.